tiktok takipçi satın al tiktok beğeni satın al tiktok izlenme satın al instagram takipçi satın al instagram beğeni satın al instagram izlenme satın al instagram hikaye izlenme satın al instagram canlı yayın izleyici satın al twitter takipçi satın al twitter retweet satın al youtube abone satın al youtube beğeni satın al youtube izlenme satın al

Atatürk Tarafından Kurulan Kurumlar Ve İsimleri

  • Konbuyu başlatan Esperɑnzɑ
  • Başlangıç tarihi
E

Esperɑnzɑ

Guest
Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından kurulan kurumlar
ve isimleri :
Anadolu Ajansı
Türkiye Cumhuriyeti’nin yarı resmi haber ajansı olan
Anadolu Ajansı, 6 Nisan 1920′de, Milli Mücadele
davasını yurda ve dünyaya duyurup yaymak amacıyla,
Atatürk tarafından Ankara’da kuruldu. Başlangıçta bir
tek teksir makinesiyle çalışan Anadolu Ajansı, Kurtuluş
Savaşı yıllarında büyük yararlılıklar gösterdi. Anadolu
Ajansı, 1 Mart 1925′te Devletin %40 hissedarı olduğu
bir anonim ortaklık haline getirildi.
Ankara Hukuk Fakültesi
Ankara Hukuk Fakültesi 5 Aralık 1925 tarihinde Ankara
Adliye Hukuk Mektebi adıyla kuruldu. Ankara’da bir
hukuk mektebinin açılması için ilk teşebbüs 1921 yılında
yapıldı. Bu tarihte Kastamonu milletvekili Abdulkadir
Kemal Bey Meclise 3 maddelik bir teklif vererek Ankara’da bir hukuk mektebi açılmasını
önerdi. Gazi Mustafa Kemal’de 1922 yılında meclisi açış konuşmasında Ankara’da bir hukuk
mektebinin açılması gereğini belitti. 1925′te Hukuk Mektebi açıldı ve 301 öğrenci kayıt
yaptırdı. Okula uygun bir bina bulunamadığı için açılış Büyük Millet Meclisinin toplantı
salonunda yapıldı. Fakültenin açılış konuşmasını Gazi Mustafa Kemal yaptı ve ilk dersi Ahmet
Bey (Ağaoğlu) verdi. Hukuk mektebi 1927 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Ankara Hukuk
Fakültesi ismini aldı.
Ankara Orman Çiftliği
Atatürk, Ankara’nın 7 km batısındaki çorak topraklarda örnek bir çiftlik kurmayı düşünmüş,
Türk çiftçisine, toprak ve tabiat şartları uygun olmasa dahi, bilgiyle ve kararlılıkla
çalışıldığı takdirde başarı sağlanabileceğini göstermek istemişti. Bunun üzerine 29 Ocak
1925’te Gazi Çiftliği’ni kurmak amacıyla bir miktar arazi satın aldı.
5 Mayıs 1925’te kurduğu Orman Çiftliği’nde, çiftliğin her türlü faaliyetiyle uğraşan, bütün
masraflarını kendisi karşılayan Atatürk burada Atatürk Köşkü’nü yaptırmıştır.
Atatürk 11 Mayıs 1937’de çiftliklerini, içerisindeki köşklerle birlikte milletine armağan
etmiştir.
Çocuk Esirgeme Kurumu
Çocuk Esirgeme Kurumu, eski adıyla Himaye-i Eftal Cemiyeti Atatürk’ün öncülüğünde
kuruldu. Önceleri Kurtuluş Savaşına katılanların çocuklarını esirgeme ve eğitmeyi amaç
edindi. Sonraları muhtaç çocuklara yiyecek, giyecek ve okul malzemesi yardımı yapmak,
kimsesiz çocukların yönetimini üzerine almak, doğumevleri ve çocuk yuvaları, çocuklar için
hastane, prevantoryum, sanatoryum, dinlenme kampları kurmak, doğum ve çocuk sağlığı
konularında annelere öğüt vermek gibi görevler yüklendi.
Demiryolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü
Demiryollarının yapımı ve işletmesi için kurulan ve Nafıa Vekaleti’ne bağlı olarak çalışan
müdürlükler 1927′de birleştirilerek Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi olarak
kuruldu. Bu kuruluşun adı, 1929′da Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğü,
1931′de ise Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü olarak değiştirildi. Bugünkü adını aldığı
1953′e değin katma bütçeli devlet kuruluşu iken, o yıl İktisadi Devlet Teşekkülüne
dönüştürüldü. 1984′te ise Kamu İktisadi Kuruluşu konumuna getirildi.
Elektrik İşleri Etüt İdaresi
Türkiye’yi elektriğe kavuşturma planını ve bu plan içinde yer alan kuruluşların ön projelerini
hazırlamak üzere düzenlenen kanunla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Kamu
İktisadi Teşebbüs’ü niteliğinde bir kurum olarak 24 Haziran 1935′te kuruldu.
Etibank
Türkiye’de maden, enerji ve bankacılık alanlarında faaliyet gösteren İktisadi Devlet
Teşekkülü olarak 2 Haziran 1935 tarih ve 2805 sayılı kanunla kuruldu. 1963′te Etibank’ın
Kuzeybatı ve Batı Anadolu elektrik sistemlerine Balıkesir-Bursa enerji nakil hattı bağlandı.
Etibank’ın kuruluş kanununun 10. maddesi bankacılık faaliyetlerini yalnız kendi bünyesindeki
müesseseler için öngörüyordu. 1955′te 6590 sayılı kanun bu maddeyi kaldırdı. Önce büro,
sonra şube niteliğindeki bir nüve, daha sonra, bir bankacılık dairesi kuruldu.1956′da ilk
şubeler Pangaltı (İstanbul) ve İskenderun’da açıldı.
Halkevleri
Halkın eğitimine ve kültürel gelişmesine yardımcı olmak üzere 19 Şubat 1932’de kuruldu.
Ankara’da yapılan açılış töreninde Atatürk teşebbüsün amacını şöyle açıkladı:”Gençlik,
gelişen ve yetiştiren bir çalışmanın içinde yaşatılmalıdır. Millet, şuurlu, birbirini anlayan,
birbirini seven, ideale bağlı bir halk kitlesi halinde teşkilatlandırılmalıdır. En kuvvetli ders
vasıtalarına yetişkin muallim olduklarına malik olmak kafi değildir. Halkı yetiştirmek, halkı
bir kitle haline getirmek için ayrıca bir milli halk mesaisinin tanzimini ihmal etmemeliyiz”
Halkevlerinin açılması hakkındaki karar C.H.P. genel yönetim kurulunca alındı. Açılacak
müesseselerin yönetim ve denetim görevleri partinin il idare kurullarına verildi. 1951 yılında
kuruluşa tüzel kişilik kazandırmak ve bunun o tarihte muhalefete geçmiş olan C.H.P. ile
ilişkisini kesmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan bir tasarı, tartışmalar
sırasında mahiyet değiştirdi ve halkevlerinin kapatılmasını, her türlü menkul ve gayrimenkul
varlıkların hazineye intikal ettirilmesini öngören 5830 sayılı kanun kabul edilerek gereği
yerine getirildi.
Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA)
Yeraltı zenginliklerimizi arayıp çıkarmak, bunlardan işletilmekte olanları daha verimli duruma
getirmek, bu alanda inceleme ve araştırma yapmak, faaliyet konusuyla ilgili elemanları
yetiştirmek üzere 1935 yılında kuruldu. Bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı,
tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tabi Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak,
çalışmalarına devam etmektedir.
Merkez Bankası
Cumhuriyet’in ilk yıllarında siyasal yönetimin ana düşüncesi, bir merkez bankası
oluşturmaktan çok, ulusal ticaret bankaları yaratmaktı. Bunun için 1924′te, önce Türkiye İş
Bankası oluşturuldu. 1925′te süresi dolacak Osmanlı Bankası’nın imtiyazı 1935′e değin
uzatılmakla birlikte, yeni anlaşmada hükümetin banknot çıkaracak bir merkez bankası
kurabilmesi için kapı açık bırakıldı. Türk parasının değerindeki düşüşlere karşı duyarlı olan
Cumhuriyet yöneticileri 1926′da bir merkez bankası kurulması hazırlıklarını başlattı. Merkez
Bankasının yolunu açmak için Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanun çıkarıldı.
Haziran 1930′da kabul edilen bir yasayla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim 1931′de
15 Milyon sermaye ile karma bir anonim şirket olarak kuruldu. Ocak 1932′de çalışmaya
başladı.
Merkez Hıfzısıha Enstitüsü
Türkiye’de koruyucu hekimliğin gerektirdiği tahlil, kontrol, üretim ve araştırma görevlerini
yürütmek üzere, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı olarak 27 Haziran 1928 yılında
kuruldu. 1267 sayılı kanuna göre “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzısıhha Müessesesi” adıyla
çalışmaya başladı.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Koruyucu ve tedavi edici hekimlik hizmetlerini düzenlemek, sosyal yardım çalışmalarını
yürütmek, serbest hekimlik ve eczacılık faaliyetini denetlemek amacıyla kurulan Sıhhat ve
İctimai Muavenet Vekaleti adı altında 1920′de kuruldu. 1945′te Anayasa terimlerinin
Türkçeleştirme sırasında, adı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak değiştirildi.
Sanayi ve Maden Bankası
Cumhuriyetin, ilk yıllarında benimsenen liberal ekonomi politikası doğrultusunda, 1925-1932
yılları arasında etkinlikte bulunan devlet bankası olan Sanayi ve Maadin Bankası’nın
kuruluşunu düzenleyen 633 sayılı yasaya göre bankanın görevleri; kendisine devredilen
devlet fabrikalarını, özel sektöre devredilinceye değin işletmek, özel sektörle ortaklıklar
kurmak, tek başına ya da ortaklıkları aracılığıyla, maden ayrıcalığı almak ve bunları özel
sektörle ortaklık yoluyla işletme ki sanayi ve madencilik alanlarında etkinlikte bulunan özel
girişimcilere kredi açmak ve bankacılık işlemleri yapmaktı.
Sümerbank
Sümerbank, tüzel kişiliği ve özel kanununda belirtilen sınırlar içinde muhtariyeti olan,
sorumluluğu sermayesiyle sınırlı; sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari
esaslara göre faaliyet göstermek üzere, özel hukuka tabi şekilde Sanayi Bakanlığına bağlı,
İktisadi Devlet Teşekkülü olarak 1933 yılında kuruldu. O dönem verimlilik ve karlılık ilkelerini
göz önünde tutarak, imalat sanayii kurdu, işletmecilik, sınai mamullerini pazarlama,
bankacılık işleriyle meşgul oldu.
Türk Dil Kurumu
Türkçe’nin incelenmesi, özleştirilmesi, geliştirilmesi için çalışan kurum, Atatürk’ün teşviki
ve himayesiyle Semih Rıfat, Ruşen Eşref (Ünaydın), Celal Sahir (Erozan), Yakup Kadri
(Karaosmanoğlu) tarafından 12 Temmuz 1932’de kuruldu.
26 Eylül 1932′de Dolmabahçe Sarayında toplanan Birinci Türk Dil Kurultayı, kurumun çalışma
programı olarak şu maddeleri tespit etti: 1.Türk dilinin başka dil aileleriyle karşılaştırılması,
2.Türk dilinin tarihi ve karşılaştırmalı gramerlerinin yazılması, 3.Anadolu ve Rumeli
ağızlarından kelimelerin derlenmesi, Osmanlıca kelimelere Türkçe karşılıklar bulunması,
4.Türkçe bir sözlük hazırlanması, 5.Kurumun organı olarak bir derginin yayımlanması,
6.Türk dili üstüne yazılmış yerli ve yabancı eserlerin toplanması ve gerekenlerin çevrilmesi,
7.Terimlerin Türkçeleştirilmesi.
Türk Tarih Kurumu
Türk tarihini bilimin en yeni verilerine dayanarak yeniden incelemek ve Türkiye’nin dünya
medeniyetine olan katkısını meydana çıkarmak amacıyla, Nisan 1931′de Atatürk’ün teşvikiyle
Ankara’da Türk ocakları Merkez heyetine bağlı olarak kuruldu.
Kurum tüzüğünün amaç maddesi şöyledir “Kurumun amacı Türk Tarihi ile Türkiye Tarihi’ni ve
bunlarla ilgili konuları inceleme ve elde edilen sonuçları her türlü yolla yaymaktır”.
Kurum belli başlı dünya bilim kurumlarına üyedir ve 220′den fazla akademi, üniversite ve bilim
kuruluşuyla kitap ve dergi değişimi yapar. Atatürk, Türk Tarih Kurumu’nun daha çok bir
akademi niteliği taşımasını, üye sayısının sınırlı tutulmasını istemiştir. Kurum 16 üye ile
kuruldu. Daha sonra üye sayısı 41 ile sınırlandırıldı. Kurum üyeleri Eskiçağ, Ortaçağ ve
Yeniçağ adları altında üç uzmanlık koluna ayrılarak çalışmaktadır.
Türkiye Cumuriyeti Ziraat Bankası
Türkiye Cumuriyeti Ziraat Bankası’nın temelini 1863′te tarımsal kredileri düzenleme
girişimlerine başlayan Niş Valisi Midhat Paşa attı. Midhat Paşa’nın Rusçuk kasabasının Pirot
köyünde kurduğu bir tür tarım kredi kooperatifi olan Memleket Sandığı uygulaması 1867′den
sonra resmi nitelik kazandı ve yaygınlaştı.1883′ten sonra aşar vergisine yapılan %10
oranındaki “Menafi Hissesi” zammı sandıklara gelir olarak bağlandı. Böylece Menafi
Sandıkları adını alan kurum 1888′de merkezi İstanbul’da bulunan,10 milyon Osmanlı lirası
sermayeli Ziraat Bankası’na dönüştürüldü.1914′te bankanın yapısında ve çalışma ilkelerinde
yapılan yeni düzenlemeler, 1916′da yasallaştı. Şube sayısı 1923′te hızla artarak, 316′yı
bulan banka Cumhuriyet dönemine aktarılan en köklü ve yaygın mali kuruluş oldu. Cumhuriyet
yönetimi 1924′te bir yasayla bankayı bir devlet kurumu olmaktan çıkarıp 30 milyon lira
sermayeli bir anonim şirkete dönüştürdü; etkinliklerini tarım dışına da taşırarak her türlü
bankacılık işleminde bulunma yetkisi tanıdı.1926′da bankanın adına Türkiye sözcüğünü
eklendi. 1937′de çıkarılan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası kanunuyla kendi yasası
dışında özel hukuk hükümlerine bağlı, tüzel kişiliği olan bir devlet kuruluşuna dönüştü.
İş Bankası
Atatürk tarafından, 26 Ağustos 1924 tarihinde kuruldu. Kuruluşunun ilk yıllarındaki iktisadi
şartlara uygun olarak, daha çok kalkınma ve yatırım, bankacılık yönü ağır bastı. Türkiye İş
Bankası, kuruluş gayesine de uygun olarak ülkenin iktisadi kalkınması ve sanayileşmesinde
önemli rol oynadı; bu amaçla çeşitli yatırımlar yaptı. Ülkede tasarrufu teşvik amacıyla,
ikramiye ve kumbara sistemini ilk defa uygulayan; seyahat çeklerini ülkeye ilk getiren banka
da Türkiye İş Bankası oldu. Sigortacılık alanında öncülük yaptı ve Anadolu Türk Sigorta
şirketi ile Destek Reasüran Anonim şirketini kurdu.
Ziraat Okulları ve Yüksek Ziraat Enstitüsü
Zirai alanda çalışmak üzere, teknisyen seviyesinde eleman yetiştirmek çeşitli bölgelerin zirai
yapılarını ve özellikleri hakkında incelemeler yapmak amacıyla, Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri
Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş meslek okulları.
 
izmir halı yıkama izmir koltuk yıkama karşıyaka halı yıkama bornova halı yıkama çiğli halı yıkama mavişehir halı yıkama farmasi üyelik etil alkol derman etil alkol etil alkol satın al etil alkol sipariş Instagram takipçi satın al Betpark giriş Kolaybet giriş Grandpashabet giriş Betgaranti giriş
Üst